Vedtekter for Volbrenna Hyttegrend

Vedtekter for Volbrenna Hyttegrend
– versjon 1 av november 2018

 § 1. Volbrenna Hyttegrend
 Volbrenna Hyttegrend, heretter kalt laget, er et lag bestående av hytteeiendommer (både som feste- og grunneiendommer), boligeiendom(er) og grunneiendommen gnr 15/363 innenfor avgrensningen av det areal som er omfattet av reguleringsplan for Volbrenna hytteområde. Reguleringsplanen er sist vedtatt av Engerdal kommune 14.07.2010/18.10.2017. Laget disponerer de anlegg og innretninger som hører inn under felles infrastruktur i § 4, og som ligger innenfor det areal som reguleringsplanen omfatter. For øvrig går disposisjonsretten innenfor reguleringsplanområdet så langt som bruksordningsbestemmelsene med grunneier bestemmer, jf egne bestemmelser.

§ 2. Ansvar
Laget er et eierlag og har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, jf § 5 (proratarisk ansvar) og jordskifteloven § 3-10. Ansvaret er begrenset til de verdier laget til enhver tid rår over.

§ 3. Formål og arbeidsområde
Lagets formål og arbeidsområde er å samordne hytteeierne innenfor laget til et forpliktende og enhetlig samarbeid for å:
· vedlikeholde, drifte og utbedre felles infrastruktur, jf § 4
· videreutvikle felles infrastruktur i form av nyanlegg
· bidra til at området får et attraktivt og godt rekreasjonsmiljø, herunder stier og løypenett.
· fremme hytteeiernes felles interesser innenfor Volbrenna hytteområde.

§ 4. Felles infrastruktur (hovedveinettet, parkeringsplasser m.v.)
Laget har det finansielle og formelle ansvaret for:
a) – bygging/utbedring og vedlikehold av veier og parkeringsplasser som er felles:
o eksisterende adkomstveier med reguleringsbredde 8 meter, hovedveinettet og eksisterende adkomstveier til mer enn en tomt med reguleringsbredde 6 meter
b) – etablering og drift av:
o annen infrastruktur som laget vedtar å bygge.
o andre felles tiltak.

§ 5. Medeiere
Kommentar til § 5: Det er i alt 72 eiendommer i Volbrenna Hyttegrend. De som har behov for innsyn kan ta kontakt med styret. Se egen fane for dette.

Andelene er grunnlaget for fordelingen av medeiernes rettigheter og plikter i laget. Fremtidige kjøpere/festere av nye hyttetomter innenfor lagets område har både en plikt og en rett til å bli medlemmer i laget. Nye eiere må innbetale en tilknytningsavgift til laget for å få tilgang til lagets felles infrastruktur. Tilknytningsavgiften blir regulert i henhold til konsumprisindeksen og innkrevd av styret etter at grunneier har gitt melding om inngåelse av kjøpekontrakt/festekontrakt.

§ 6. Arbeidsår og forpliktelse
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget blir forpliktet av leder og et styremedlem i fellesskap.

§ 7. Årsmøte
1. Konstituering

 • Årsmøtet er lagets øverste myndighet.
 • Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mai hvert år.
 • Bare medeierne og de som styret bestemmer, har rett til å delta på årsmøtet.
 • En medeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
 • Årsmøtet blir innkalt av styret.
 • Innkallingen skal skje skriftlig med minst to ukers varsel, pr post eller e-post. Sakslisten skal stå i innkallingen.
 • Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
 • Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. mars.

2. Flertallsvedtak

 • Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall), jf § 5.
 • Ved avstemming og valg har hver medeier stemme i forhold til sin andel i § 5.
 • Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer.
 • Likt stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning.
 • Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme.
 • Årsmøtet er vedtaksført når innkallingen har skjedd på lovlig måte.
 • Flertallsvedtak må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte.
 • Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet.
 • Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet.
 • Medeier som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan overprøve vedtaket av en sakkyndig nemnd dersom medlemmene er enige om det.

3. Årsmøtet skal:

 • Velge møteleder.
 • Velge protokollfører.
 • Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.
 • Velge to personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen.
 • Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap, arbeidsplan og budsjettforslag.
 • Behandle innkomne saker.
 • Velge styreleder for ett år.
 • Velge så mange styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg.
 • Velge to revisorer med vararepresentant for to år. Etter første året er den ene på valg etter    loddtrekning.
 • Velge valgkomite.
 • Vedta avgifter for vedlikehold og drift av felles infrastruktur, herunder fastsette kontingent for medeierne i laget.

4. Videre kan årsmøtet bl.a.:

 • Delegere annen myndighet til styret og evt. oppsynsmann.
 • Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte.
 • Vedta opptak av nye medeiere og de økonomiske og formelle vilkår for dette.
 • Vedta endringer av vedtektene, jf § 14.
 • Vedta omlegginger/utbedringer av felles infrastruktur.
 • Vedta vintervedlikeholdsordning.
 • Vedta innkjøp av utstyr.
 • Vedta ekstra innbetaling av forskudd.
 • Vedta å forsikre seg mot erstatningsansvar.
 • Vedta andre saker som vedkommer felles infrastruktur.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to personer valgt på møtet. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige medeiere. Utskrift sendes alle medeiere, fortrinnsvis pr e-post.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for 1/3 av andelene i laget krever det. Frist og fremgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte.

§ 9. Styret
1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på tre medlemmer, med en vararepresentant. Styret er vedtaksfør når minst to medlemmer er til stede. Når bare to styremedlemmer er til stede, må vedtak være enstemmige. Styremøtet skal holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst to av styremedlemmene krever det.

Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær. Styremedlemmene og varamedlemmet blir valgt for to år om gangen, men likevel slik at et medlem (etter loddtrekning) står på valg etter 1. året.

Saker av mindre betydning, eller saker som må behandles raskt (f.eks. tiltak i forbindelse med teleløsning) kan avgjøres av lederen alene. Slike avgjørelser skal refereres i første styremøte.

2. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret:

 • Arrangere årsmøte, legge frem årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år, samt foreslå medlem til valgkomitéen.
 • Lede driften av felles infrastruktur, sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid m.v. i samsvar med vedtektene, vedtak på årsmøtet og godkjent budsjett og arbeidsplan.
 • Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre skade på infrastrukturen og i den sammenheng gjøre nødvendig innkjøp.
 • Kreve innbetaling av avgifter og vedtatte forskudd, herunder av lagets kontingent pr 1. juni.
 • Sørge for ordnet føring av regnskap og revisjon.
 • Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av felles infrastruktur.
 • Inngå avtale om vinterbrøyting og godta tilbud.
 • Hindre ufornuftig bruk av veier ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, f.eks. under teleløsning og i regnperioder.
 • Nekte bruk av felles infrastruktur for medlemmer som ikke retter seg etter vedtektene og gjeldende vedtak.
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger m.v. om bruk av felles infrastruktur.
 • Melde laget inn i aktuelle registre.
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.

3. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige medeiere.

§ 10. Ansvar for skader
Medeiere i laget som bruker felles infrastruktur og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret, er selv ansvarlige for skader de slik påfører anleggene. Dersom skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret få utført utbedringen for medeieren/brukeren sin regning.

§ 11. Over- og underskudd
Underskudd må dekkes av medeierne og utlignes i samsvar med andelsforholdet i laget, jf § 5. Eventuelt overskudd skal gå til drift av laget.

§ 12. Investeringer/vedlikehold
Anleggskostnader, drifts-/vedlikeholdskostnader og kostnader med andre vedtatte investeringer, skal utlignes på medeierne i forhold til andelen i laget og kreves inn forskuddsvis. Vedtak om utligning må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte. Laget har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 13. Utmelding
Det er ikke adgang til å melde seg ut av laget.

§ 14. Endringer
For å endre disse vedtektene kreves 2/3 flertall av de fremmøtte, regnet etter andel, jf § 5. Ved eventuell andre gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall (simpelt relativt flertall) regnet etter andel. Vedtektsendring kan ikke skje før 3 år etter at denne saken er rettskraftig med mindre det blir vedtatt enstemmig. Unntatt er §§ 2-3 og §§ 13-15, som ikke kan endres.

§ 15. Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare skje ved nytt jordskifte og først etter 10 år, jf jordskifteloven § 3-37, eller dersom alle medeierne i laget er enige om at laget skal oppløses.

Bruksordningsbestemmelser for Volbrenna Hyttegrend

1. Disse bestemmelsene erstatter sammen med vedtektene for Volbrenna Hyttegrend

 • Avtale mellom Volbrenna hytteeierforening og Engerdal kommune av 11.11.1999
 • Vedtekter for Volbrenna veilag (stiftet 10.04.2009)
 • Vedtekter for Volbrenna Hytteforening (vedtatt 10.01.2015, med endringer sist 14.04.2017)

2. Reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Volbrenna hytteområde av 14.07.2010/18.10.2017 gjelder inntil de blir erstattet av nye reguleringsbestemmelser for området.

3. Reguleringsplanområdet for Volbrenna hytteområde er i all hovedsak fradelt kommunens hovedeiendom (gnr 15/7) og tildelt gnr 15/363 som matrikkelbetegnelse. Dette vil også innebære at samtlige festeeiendommer innenfor dette området blir ommatrikulert fra å være en festeeiendom på bnr 7 til å være en festeeiendom på bnr 363.

4. Samtlige eiendommer innenfor Volbrenna Hyttegrend gis vederlagsfritt veirett over kommunens eiendom, gnr 15/363, og kan om ønskelig anlegge adkomst fra felles hovedvei og frem til aktuell festetomt/eiendomstomt. Denne veirett over gnr 15/363, vil ved tinglysingen av jordskiftesaken bli særskilt anført som en heftelse på gnr 15/363 som tjenende eiendom, jf kapitlet om servitutter.

5. Fremtidig ansvar for vedlikehold, drift og utbedring av felles infrastruktur, blir i sin helhet overtatt av etablert eierlag for bolig- og hytteeiendommene, kalt Volbrenna Hyttegrend (veieier). Samtidig vil den rolle som Volbrenna veilag har hatt på vegne av grunneier og hytteeierne opphøre.

6. Engerdal kommune, som eier av matrikkeleiendommen gnr 15/363, vil fortsatt være eier av grunnen under de ulike anlegg og innretninger som er betegnet som felles infrastruktur innenfor Volbrenna hytteområde. Det vil være Engerdal kommuneskoger KF som ivaretar nødvendig forvaltning og drift av gnr 15/363 på vegne av Engerdal kommune.

7. Ved eventuelt fremtidig salg av hyttetomter innenfor/i tilknytning til reguleringsplanområdet, må grunneier ta med i kjøpekontrakt/festekontrakt at ny hytteeier vil ha plikt til å melde seg inn i eierlaget for Volbrenna Hyttegrend. Videre må grunneier i kjøpekontrakten oppgi det beløp som den nye hytteeieren må betale til laget i tilknytningsavgift. Dette for å ha tilgang til å benytte den felles infrastruktur som er etablert og tilhører laget. Denne avgiften fastsettes pr 01.09.2018 til kr 5.000, og reguleres videre i henhold til konsumprisindeksen.

8. Hytteeierne skal selv ta stilling til hogst innenfor sin tomtegrense for de med eiendomstomt og innenfor grensene av beskrevet tomt på reguleringsplankartet for de med tomtefeste/punktfeste. Hogst innenfor reguleringsplanområdet utover dette, skal skje i regi av Engerdal kommuneskoger KF etter at nødvendig høring og dialog er foretatt mellom aktuelle hytteeiere/naboeiendommer.

9. Samtlige hytteeiendommer har rett til vann fra kommunalt vannverk etter to alternativer:

 • innlagt vann med vannavgift etter gjeldende satser for Engerdal kommune
 • fra vannposter med vannavgift tilsvarende som for de øvrige hyttefeltene med Engerdal kommune som grunneier (innkreving av vannavgift fra vannposter blir foretatt av Engerdal kommuneskoger KF)

10. Volskarvveien stenges for ordinær trafikk like øst for hytteområdet.

11. På vegne av skog- og utmarksinteressene m.v. beliggende nordøst for Volbrenna Hyttegrend, påtar Engerdal kommune seg som eier av gnr 15/7 ansvaret med å bygge ny tilførselsvei fra fylkesveien på østsiden av det fradelte hytteområdet (gnr 15/363). Den nye tilførselsveien forutsettes å gå fra avkjøringen til gnr 14/187 og 15/10 ved fylkesveien over eiendommene til gnr 14/190 og 15/7 til den kommer inn på dagens vei i området der veiarm til lunneplass tar av mot nordvest. Den nye veien forutsettes tatt i bruk innen 01.09.2019. Fra det tidspunkt tilførselsveien tas i bruk, faller den veirett som eiendommene gnr 14/106, 14/190, 15/7 og 161/1 har etter Volskarvveien gjennom Volbrenna Hyttegrend, bort. Veiretten for disse eiendommene vil fra samme tidspunkt bli overført til den nye tilførselsveien, noe som også vil gjelde for den eventuelle veirett som Telenor skulle ha til sine installasjoner på Volskarven. Frem til det tidspunkt at den nye veien tas i bruk og veiretten blir flyttet ut av hytteområdet, skal de 4 skog- og utmarkseiendommene være med å dekke vedlikeholdskostnadene for hovedveinettet innenfor Volbrenna hytteområde med følgende andeler:

 • · gnr 14/106: 1 andel
  · gnr 14/190: 1 andel
  · gnr 15/7: 1 andel
  · gnr 161/1: 1 andel

Fra det tidspunkt at den nye tilførselsveien er tatt i bruk, opphører punkt 11 i disse bestemmelsene, herunder også andelene ovenfor. Eier av gnr 14/106, Heidi Svingen, eier av gnr 14/187, Lillian og Idar Jørgensen, eier av gnr 14/190, Jan Erik Nordgård, eier av gnr 15/7, Engerdal kommune, eier av gnr 15/10, Bjørn Søgård og eier av gnr 161/1, Statskog SF, har hatt partstatus og dermed hatt anledning til å komme med sine synspunkter i jordskiftesaken. De omfattes av disse bestemmelsene, men ikke av vedtektene for Volbrenna Hyttegrend.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden