Tom Nordsveen, leder av La fjellet leve!

Tom Nordsveen, leder av La fjellet leve!

Kvitvola

Tom Nordsveen, nå har du ledet foreningen siden starten høsten 2011. Hvorfor engasjerte du deg i kampen mot vindmøller på Kvitvola. Er du ikke opptatt av hvor viktig grønn energi er?

Jo, jeg er i prinsippet tilhenger av grønn energi, men ikke når den går på bekostning av bygdas viktigste produkt – den frie naturopplevelsen - og når den i tillegg ikke er regningssvarende uten store statlige subsidier. Vi har også på bakgrunn av tilbakemeldingene fra hyttenæringen og hyttefolket i Engerdal god grunn til å tro at en slik utbygging vil ramme mange viktige lokale arbeidsplasser. Det har ikke en næringsfattig kommune som Engerdal råd til.

Dessuten har Engerdal kommune allerede bidratt i storsamfunnet med to nasjonalparker, sju naturreservater og et landskapsvernområde. 1/3 deler av kommunen er allerede fredet og kommunen skal fremstå som en villmarkskommune. I dette perspektivet bygger man ikke et vindmølleindustriområde som nærmeste nabo.

Hva har foreningen gjort siden oppstarten?

Vi er opptatt av å få fram balansert informasjon også om ulempene om et mulig vindmølleindustrifelt oppe på snaufjellet rundt Kvitvola og har laget to brosjyrer som er sendt ut til alle husstandene i bygda og til de fleste hytteeiere, som også kan bli berørt av vindmølleplanene.

I tillegg har vi utarbeidet en omfattende høringsuttalelse til NVE i forhold til konsekvensutredningsprogrammet, og forsøkt å påvirke Hedmark Fylkeskommune til å utarbeide en fylkesdelplan for vindkraftutbygging. Det er etter vårt skjønn svært viktig at alle planer blir samordnet, og best mulig egnede områder identifisert. Det er en kjensgjerning at enkelte områder er mer konfliktfylte enn andre, og det er derfor viktig at overordnede planer styrer utbyggingen og at dette ikke blir overlatt til vindkraftindustrien alene.

Vindkraftindustrien har naturlig nok andre interesser og motiver enn samfunnet for øvrig. Ellers har vi arbeidet opp mot Engerdal kommune i forhold til saksbehandlingsprosessen lokalt så langt.

Hvilke planer har dere utover i 2012?

Det er viktig å engasjere den vanlige innbyggeren som igjen kan påvirke bygdas folkevalgte. Vi antar at det er en ubalanse mellom folkemeningen og hva politikerne mener om denne saken. 

Vi planlegger å arrangere et folkemøte et stykke utover i august med mange interessante foredragsholdere .

Ved å tilføre innbyggerne informasjon om hva konsekvensene ved en massiv utbygging av Kvitvolaplatået kan bli vil innbyggerne settes i stand til å argumentere for sitt syn overfor politikerne. Dette er viktig for Austri Vind ved daglig leder Ola Børke har uttalt en rekke ganger at de ikke ønsker å etablere seg i en kommune som ikke ønsker vindmøller.

Det er noen frustrerte hytteeiere både i Østfjellet og i Volbrenna som er så forbannet på kommunens positive holdning til vindmølleplanene at det snakkes om en mulig boikottaksjon. 

Når vi vet at hytteeierne allerede i dag legger igjen ca 20 – 30 millioner i bygda hvert år og sysselsetter ca  50 – 60 personer (direkte og indirekte) sier det seg selv at en boikottaksjon kan ramme hardt og den vil ramme blindt. Er La fjellet leve! engasjert i boikottplanene?

Nei, men styret i foreningen er klar over at det er noen frustrerte hytteeiere som snakker om en boikottaksjon, hvilket det faktisk er mulig å forstå sett i lys av de enorme konsekvensene vi snakker om, samt det faktum at kommunen hittil har vært svært passive. Når folk opplever å ikke bli lyttet til, så er det naturlig at sterkere virkemidler vurderes å tas i bruk. Det er imidlertid viktig å presisere at dette er et virkemiddel som La Fjellet Leve ikke har vurdert å ta i bruk, og er derfor ikke en del av vår strategi. Dette fordi en slik aksjon vil skade hele lokalsamfunnet så hardt at dette kan få varige virkninger og dessuten virke splittende på bygdefolket.  

Når dette er sagt, så får vi vurdere hvilke virkemidler som kan være aktuelle å ta i bruk på et senere tidspunkt. Det overordnede målet er tross alt å vinne kampen for å redde Engerdals fremtid, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å oppnå dette – til glede for både bygdefolk, hytteeiere og næringslivet i kommunen. Vi har imidlertid stor tro på at fornuften til slutt vil seire, uten at det blir nødvendig å bruke så sterke virkemidler. Såpass stor tillit må vi i utgangspunktet ha både til lokalpolitikere og sentrale myndigheter.

Det er i utgangspunktet helt utenkelig at vindkraftindustrien skal få ødelegge Østlandets kanskje mest spesielle fjell og turområde, som attpåtil vil ramme mange lokale arbeidsplasser og forringe verdien på hundrevis av hytter. Vi snakker tross alt om et inngrepsfritt område, og som også ligger i kommuneplanen som et LNF1-område.

De positive lokale effektene av en eventuell vindkraftutbygging er uansett svært kortsiktige, i og med at eiendomsskatten på slike anlegg etter hvert kan bortfalle i sin helhet.

Volbrenna, 4. mai 2012

Jan-Erik Gullheim
Redaktør/web-master

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden