KONSEKVENSUTREDNING – KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK

Nå er omsider konsekvensutredningen som vi alle har ventet på klar og offentliggjort. En rekke temaer er utredet, og bl.a. vurdert i forhold til en såkalt ”konsekvensvifte” som hensyntar både verdi og omfang.
Denne er skalert fra ”meget stor positiv konsekvens” til ”meget stor negativ konsekvens”. Temaene og konklusjonene er som følger:

Landskap: Middels til store negative konsekvenser.
Kulturminner og kulturmiljø: Middels til stor negativ konsekvens.
Friluftsliv og ferdsel: Middels negativ konsekvens.
Naturtyper og vegetasjon: Liten til middels negativ konsekvens.
Fugl: Stor til middels negativ konsekvens.
Andre dyrearter: Meget stor til stor negativ konsekvens.
INON og verneområder: Tiltaket gir en reduksjon i inngrepsfrie soner (hvilket er negativt).
Støy: ingen boliger eller fritidsboliger blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 45dB.
Skyggekast: Ingen bebyggelse blir utsatt for skyggekast utover anbefalt grenseverdi.
Annen forurensning: Positiv konsekvens i et globalt og nasjonalt perspektiv. Liten sannsynlighet for lokal forurensning fra turbinene.
Verdiskapning hytteliv og reiseliv: Kommunen får økte skatteinntekter. Satsing på hyttenæring og villmark i nærområdet til et vindkraftverk er utfordrende. Temaet er ikke skalert i konsekvensviften. 
Landbruk: Ubetydelig konsekvens.
Reindrift: Ubetydelig konsekvens.
Luftfart og kommunikasjonssystemer: Kun små ulemper for luftfart og liten sannsynlighet for ulemper for TV-signaler.

Det er fristende å knytte ytterligere kommentarer til enkelte av punktene ovenfor, da vi er av den oppfatning at Sweco (som har utført konsekvensutredningen på oppdrag for Austri Vind) under noen av temaene har forsøkt å ”sukre den sure pillen” etter beste evne. Vi nøyer oss imidlertid i denne omgang med å foreta en ren gjengivelse av hovedkonklusjonene uten subjektive kommentarer.

Konsekvensutredningen er etter vårt skjønn i stor grad som forventet hva gjelder hovedkonklusjonene, og angir altså mange negative og til dels store negative konsekvenser ved en eventuell utbygging på Kvitvola/Gråhøgda. Tilsvarende er det avdekket svært lite positivt gjennom utredningen, med unntak av at kommunen får økte skatteinntekter (for øvrig beregnet til å være i størrelsesorden 5,4 til 9 mill., avhengig av hvor stor utbyggingen blir og skattesatser). Nå er det lite sannsynlig at det blir full utbygging (bl.a. jfr.
opplysninger fra Austri Vind), så skatteinntektene kan også bli lavere enn dette. Det trekkes imidlertid frem i utredningen som negativt at disse skatteinntektene faller over tid. Denne positive effekten er dermed begrenset, og representerer ikke et årlig beløp i all fremtid.

Austri Vind har gjentatte ganger presisert at en forutsetning for å realisere prosjektet er at vertskommunen (i dette tilfelle Engerdal) er positiv til planene.

All makt er dermed utvetydig plassert i Engerdal kommunestyre, hva gjelder muligheten for å avblåse planene.

Med ovennevnte resultater fra konsekvensutredningen kan vi ikke skjønne annet enn at svaret på hva kommunestyret vil mene om saken nødvendigvis gir seg selv, med mindre dømmekraften mot formodning er helt bortfalt.

Når vi samtidig vet at NVE så sent som i juni var ute med en pressemelding hvor de henstiller utbyggere til å være mer kritiske til hvilke prosjekter som konsesjonssøkes, så bør etter vårt skjønn Austri Vind skrinlegge prosjektet på Kvitvola/Gråhøgda umiddelbart.

For styret i La Fjellet Leve
Tom Nordsveen (leder)
Vidar Risbakken (nestleder)

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden