Rapport fra Austri Vind vedr samrådsmøtet 26. juni 2012

Møtereferat Samrådsmøte Kvitvola/Gråhøgda Vindkraftverk

Dato: 26/6-2012

Sted: Engerdal kommunestyresal

Til stede:

Finn Vaagan
Stein Aanderaa Volbrenna hytteforening
Lars E Hyllvang, Ordfører
Anne Hilde Rønes, Statskog
Morten Aas, Engerdal Fjellstyre
Mia Faldmo, Destinasjon Femund Engerdal
Mari Kværnes, Østerdølen
Tine Persson, Lokalavisa
Ralf Edstrøm, Engerdal kommune
Sturle Lyberg, Engerdal Østfjell Hytteforening
Jan-Erik Gullheim, Volbrenna Hytteforening
Leif Jørstad, Engerdal Østfjell Hytteforening
Vidar Risbakken, Solheim Hytter og Tomter AS
Svein Ove Nordsveen, Solheim Hytter og Tomter AS
Tom Nordsveen, La Fjellet Leve
Birgit Elgåen, Engerdal kommune
Lage Trangsrud, Engerdal kommune
Håvard Haug, Engerdal kommune
Gunnveig Eggen, Engerdal kommune
Per Olav Opgård, Engerdal Fjellsameie
Ingunn Biørnstad, Sweco
Tor Arnesen, Østlandsforskning
Ola Børke, Håkon Rustad, Lise Busterud Nordal og Marte Nyheim fra Austri Vind

Innledning
Ola Børke ønsket velkommen og innledet kort om Austri Vind, formålet med dette samrådsmøtet og status for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk.

Konsulentselskapet Sweco har på oppdrag fra Austri Vind gjennomført konsekvensutredning av Kvitvola/Gråhøgda Vindkraftverk, og formålet med dette samrådsmøtet var å legge fram de foreløpige hovedkonklusjonene i denne.

Orienteringer fra Sweco
Ingunn Biørnstad fra Sweco redegjorde for utbyggingsplanen som er utredet, metodikk for utredningen og de foreløpige konklusjonene i konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningsprogrammet som er vedtatt av NVE har ligget til grunn for utredningsarbeidet, og utredningene har fulgt standardisert metodikk. For hvert fagtema er dagens status/verdivurdert, og konsekvensen av en eventuell utbygging angitt på en skala fra liten til middels til stor negativ/positiv konsekvens. Det ble gjort feltarbeid sommeren 2011.

Det ble trukket fram at konsekvensen for landskap er satt til middels store negativ på grunn av at vindturbinene synes godt i landskapet. For kulturminner og kulturmiljø er dette satt til middels (stor) negativ konsekvens på grunn av nærhet til fangstanlegg på Storhøa. For friluftsliv var konsekvensen satt til middels negativ som følge av endret opplevelsesverdi.

For naturmangfold er konsekvensen vurdert til stor/middels negativ på grunn av kraftlinjens nærhet til rovfugl og til meget stor/stor negativ konsekvens for jerv, da det er påvist jerveyngling i planområdet. For samlet belastning for jerv er ikke tiltaket vurdert å true bestanden i Norge. De øvrige temaene hadde lavere negativ konsekvens.

For verdiskapning, herunder hytter, reiseliv og turisme, ble det presisert at er det gjort en grundig utredning etter innspill fra kommunen til utredningsprogrammet. Omfattende datainnsamling ligger til grunn for denne fagutredningen, herunder spørreundersøkelser og fokusgrupper. De mulige konsekvensene av et vindkraftverk ble gjennomgått, og det ble presisert at det er stor usikkerhet rundt hva de faktiske konsekvensene vil bli for verdiskapning.

Angående lysmerking av turbiner og lysforurensning skal et utvalg av turbiner ha hinderlysmarkering. Totalhøyde for turbinene vil ikke overstige 150 m. Det vil bli installert systemer som gjør at hinderlysene kun er i drift ved flyaktivitet i nærområdet, dette vil redusere lysforurensing ytterligere. Med flyaktivitet menes typisk luftambulanse og små fly/ helikoptre.

Presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig på Austri Vinds nettsider (www.austri.no). Konsekvensutredningen og fagrapportene ligger på hjemmesiden til Austri.

Diskusjon/debatt
Det ble spurt om kulturmiljøet rundt setrene er med i utredningen. Sweco opplyste at dette var tatt hensyn til i blant annet landskapsvurderingen.

Videre ble det spurt om hva en støykilde på 45 db kunne sammenlignes med. Det er å sammenligne med et lite kjøleskap i ett lite kjøkken.

Det ble stilt spørsmål til metodikk som har blitt brukt for å vurdere friluftslivsbruken av området. Sweco har brukt fokusgrupper, undersøkelser, telefonintervjuer og befaringer. Kildene er dokumentert i rapporten.

Det ble spurt om andre verneområder var hensyntatt. Slike tema som naturreservat og vassdragsvern er diskutert i kapittelet om forhold til andre verneplaner.

Hyttene i Volbrenna  kommer ikke til å merke støy eller skyggevirkning. Til dette ligger hyttefeltet for lang unna planområdet. Kartene viser dette.

Det ble en liten diskusjon rundt tallgrunnlag for antall årsverk knyttet til hyttebygging.

Eiendomsskatt ble diskutert flere ganger, og mange var bekymret for usikkerheten knyttet til denne inntekten. Austri forklarte at man i en utbyggingsavtale kan inkludere frivillig eiendomsskatt, slik man gjør i kommuner som ikke har innført dette, og at det fra Austri er et ønske om at eiendomsskatten skal være en varig og forutsigbar inntekt for kommunen.

Det ble stilt spørsmål til hvem som skal stå som utbygger. For Eidsiva, som en stor eier av Austri, er det å realisere kraftproduksjon og drifte anleggene selv som er kjernevirksomhet. Det er også viktig med regional verdiskaping.

Det var en del spørsmål ang anbudsrunder og lokalt vs internasjonalt engasjement. Austri er svært opptatt av regional og lokal involvering og regional verdiskapning er et viktig suksesskriterium for selskapet.

Det ble spurt om det ble stilt spesielle krav til entreprenører. Austri svarte at det ikke behøves å stille andre krav enn for tradisjonell vegbygging. Det vil bli delentrepriser slik at lokale kan ha anledning å delta i anbudsprosessene. Dette er nedfelt i avtale med grunneiere og kommunen er svært tydelig på dette punktet.

Det ble flere sluttkommentarer som anmodet kommunen om å tenke seg nøye om i tiden fremover samt at Austri ble oppfordret til ikke å sende konsesjonssøknad.

Kommunen svarte på dette med at en totalvurdering av konsekvensutredningen og en utbyggingsavtale vil være avgjørende den dagen en eventuell konsesjonssøknad er oppe til behandling. De viktige oppgavene for kommunen framover blir å informere godt om saken. Det er berammet et folkemøte 14. september i Engerdal kl 18.

Tilbakemeldinger og spørsmål:

Håkon Rustad, hakon.rustad@eidsivaenergi.no

 

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden