Volbrenna hytteforening

Styreleder Kjersti Hoff
Mosjøvegen 53
2340 Løten
Tlf 97120960

Engerdal/Løten 12. august 2011

Engerdal kommune

2440 Engerdal

INNSPILL VEDR. REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2011-2025

Vi viser til pågående arbeid vedr. revisjon av kommuneplan 2011-2025 der Engerdal kommune har satt frist til å komme med innspill til 12. august 2011.

Volbrenna Hytteeierforening (VH) ønsker med dette å komme med innspill til dette planarbeidet.

VH og hytteeierne ønsker en positiv videreutvikling for Engerdal kommune, kommunens innbyggere og hytteeierne samt de kvaliteter som finnes i området. Det er håp og tro om at vi sammen kan oppnå mye positivt for Engerdal.

Vi vet at det i denne revisjon er tenkt på endring av LNF områder til næringsområder rundt Kvitvola/Gråhøgda.

Vi ber dere derfor om å legge vekt på de grunnlag og målsetninger som ble lagt i eksisterende plan og som også er Engerdal sin store fordel. Nemlig fokus på store naturopplevelser, villmark, uberørt natur, stillhet og ro, jakt og fiske.

I tillegg er det i gjeldende komuneplan, arealdel satt strenge krav og retningslinjer til naturområder som er definert som LNF 1 (LNF - områder med særlig naturforvaltningsinteresser)

Formålet med arealkategorien er å bevare større sammenhengende naturområder der en tar vare på dyr- og plantelivet, og muligheten til å ferdes i større sammenhengende naturområder. Tiltak som kan føre til oppstykking eller redusere områdets egenart skal ikke tillates. Kommunen skal være restriktiv mht. å tillate nye tekniske inngrep (veger, kraftlinjer, master og lignende). Det skal legges til grunn svært streng dispensasjonspraksis for bygg og tiltak som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og for løyve til motorferdsel i utmark.

Hyttefolket er stabile i Engerdal år etter år. Mange benytter seg av hyttene sine helg etter helg gjennom hele året. Summen av overnattingsdøgn for friluftsinteresserte i området er betydelig.

Våre innspill m.h.t. revisjon av kommuneplan 2011-2025?

  1. VH vil understreke at de offentlige myndigheter skal ivareta et bredt spekter av interesser, også i tilfeller hvor det offentlige har egne eierinteresser i næringsdrift. Kommunen anmodes om å avvente en regional plan for vindkraft for innlandet før kraftselskapet slipper til i sårbare høyfjellsområder i Engerdal. Kvitvola representerer ett av de aller mest tilgjengelige og vennlige høyfjell på Østlandet.
  1. Dersom det finnes alternativer til plassering av vindkraft på Kvitvola/ Gråhøgda, må kommunen velge dette.  
  1. Kvitvola, Sølenfjellene og Femund er en særlig viktig visuell ressurs sett fra fritidsbebyggelsen i Volbrenna. Denne utsikten gir avstressing og velvære for innbyggere og hyttefolk, samt et levebrød for mange i lokalsamfunnet.  

Vi sier ikke nei til vindmøller, men vi tror den foreslåtte plasseringen er feil i forhold til Engerdals styrke og særpreg i dag. Naturopplevelser med fjellvidder, stillhet og ro bør fortsatt være Engerdals stolte varemerke  og særpreg også for framtida.

Med vennlig hilsen

Kjersti Hoff

(styreleder)

Denne uttalelsen sendes kun som elektronisk post.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden